Wedstrijdreglement GAMMA

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor GAMMA.

Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die GAMMA organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals Facebook, Nieuwsbrief, etc) of op een andere wijze.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

GAMMA wordt op franchisebasis geëxploiteerd door Intergamma B.V., gevestigd in de Storkstraat 2, 3833 LB Leusden (Nederland), Kamer van Koophandel nummer 31021056.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van GAMMA, met uitzondering van medewerkers van de GAMMA en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat GAMMA ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan GAMMA voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 maand vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door GAMMA. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van GAMMA, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.5. De prijs is nominatief (strikt op naam van de geselecteerden) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem aan te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft GAMMA het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor GAMMA.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door een jury samengesteld door GAMMA in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer GAMMA de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van GAMMA en andere onlinekanalen (zoals Facebook, Nieuwsbrief, …);

te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart GAMMA tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

GAMMA is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

3.3 In het geval aan de wedstrijd een zoektocht gekoppeld is dan zal u aan de 3 officiële ingangen van het domein vanaf 10 uur een schatkaart ontvangen. Op deze schatkaart staan nog enkele tips vermeld die u naar de vindplaats van het te zoeken object zullen leiden. De mogelijke winnaar moet deze schatkaart afgeven in ruil voor het object. Als deze persoon niet in het bezit is van de schatkaart zal hij de wedstrijd niet kunnen winnen.

Als de gerechtsdeurwaarder beslist dat er meerdere winnaars zijn dan zijn er twee mogelijkheden:

1.     de winnaars beslissen samen om de prijs te verdelen onder elkaar
2.     er wordt een schiftingsvraag gesteld om 1 winnaar te bepalen

Als er geen overeenstemming tussen de betrokken deelnemers komt, dan beslist de organisatie tussen optie één of twee.

4. Prijzen

4.1. De prijs omvat een waardebon van €4.000 en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. GAMMA kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat GAMMA bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek, …) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van GAMMA en/of de organisator.

Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van GAMMA en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld zijn door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door GAMMA bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van GAMMA en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor GAMMA en/of de organisator.

De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook.  Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op de GAMMA website. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft GAMMA het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen  aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor GAMMA en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid van GAMMA

5.1. GAMMA is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. GAMMA is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 GAMMA is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is GAMMA niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan GAMMA niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan GAMMA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan GAMMA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens GAMMA.

5.5. Indien GAMMA genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan GAMMA hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal GAMMA alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. GAMMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van GAMMA en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. GAMMA is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. GAMMA kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van GAMMA in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat GAMMA in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door GAMMA in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het beleid van GAMMA met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van GAMMA, met name https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/veiligheid-privacy/privacy-statement.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals Nieuwsbrief, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. GAMMA houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd aan de hand van een gerechtsdeurwaarder, m.n. gerechtsdeurwaarder Ronnie De Ceuster. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt GAMMA zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van GAMMA uit te sluiten.

GAMMA behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door GAMMA geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met GAMMA of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van GAMMA te worden gelezen als verwijzend naar zowel GAMMA als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van GAMMA aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die GAMMA in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan GAMMA dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van GAMMA en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Aanvullend wedstrijdreglement: De Gouden Verfpot

Op Zondag 5 mei 2019 vanaf 10:00 gaat GAMMA’s wedstrijd “De Gouden Verfpot” door. Ergens in België wordt een “Gouden Verfpot” van GAMMA verstopt. Deelnemers dienen de weken voorafgaand aan de wedstrijd op 5 mei 2019 tips te verzamelen om de locatie van de “Gouden Verfpot” te achterhalen en deze zo te bemachtigen. Deze tips bevinden zich in de verschillende GAMMA kanalen: GAMMA website, GAMMA folder, GAMMA Facebookpagina, en de v nieuwsbrief. De Gouden Verfpot wordt ‘s morgens voor 10:00 en voor de opening van het desbetreffende domein, verstopt door de organisatie. Aan de hand van een schatkaart die beschikbaar zal zijn vanaf 10:00 op de officiële ingangen van het desbetreffende terrein, kunnen de deelnemers de exacte locatie van “De Gouden Verfpot” ontdekken. De winnaar van de Gouden Verfpot krijgt een GAMMA waardebon ter waarde van €4.000. Deze kan in geen enkel geval omgezet worden in speciën.